AND
39 documents
return to data set
   
39 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs
Year : 1923
Author(s) : Cormack, J.G.

Everyday customs in China
Year : 1935
Author(s) : Cormack, J.G.

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs
Year : 1927
Author(s) : Cormack, J.G.

The household accounts of two Chinese families
Year : 1931
Author(s) : Gamble Sidney D.

Ein Tagebuch in Bildern
Year : 1902
Author(s) : Mumm, Alfons; Schwarzenstein, Freiherr von

Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /
Year : 2007
Author(s) : Chen, Cai 陈采

Baukunst und Landschaft in China: eine Reise durch zwölf Provinzen
Year : 1923
Author(s) : Boerschmann, Ernst

Meinen Mitarbeitern in Peking zur freundlichen Erinnerung an ihren Chef
Year : 1902
Author(s) : Alfons Mumm, von.

Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典
Year : 1931

Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)
Year : 2001
Author(s) : Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)

The Chinese city in space and time : the development of urban form in Suzhou
Year : 2000
Author(s) : Xu, Yinong

Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰
Year : 1988
Author(s) : Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明

Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产
Year : 2003
Author(s) : Bai,Kai 白凯

Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国
Year : 2000
Author(s) : Huang, Jinqing 黄锦清

Pin wei she hua 品味奢华
Year : 2008
Author(s) : Wu, Renshu 巫仁恕

Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢
Year : 1992
Author(s) : Chen, Xulu 陈旭麓

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国
Year : 2007
Author(s) : Yang, Tianshi 杨天石

Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命
Year : 1994
Author(s) : Feng, Zhaoji 冯兆基

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国
Year : 2007
Author(s) : Yang, Tianshi 杨天石

Tou shi lao shang hai 透视老上海
Year : 2004
Author(s) : Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文

Zhongguo shang ye shi 中国商业史
Year : 1936
Author(s) : Wang, Xiaotong 王孝通

Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况
Year : 1957
Author(s) : Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱
Year : 2001
Author(s) : Wang Fansen 王汎森

Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论
Year : 2003
Author(s) : Wang ermin 王尔敏

Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史
Year : 2005
Author(s) : Zhao Rongguang 赵荣光

Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史
Year : 1928
Author(s) : Tang, Shouchang 唐守常

Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史
Year : 2004
Author(s) : Jonathan D. Spence

Xi qu you ling shi 戏曲优伶史
Year : 1995
Author(s) : Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图

Liu min shi 流民史
Year : 1997
Author(s) : Lu, Deyang 陆德阳

Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史
Year : 2002
Author(s) : GUAN, Wei 关卫

Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究
Year : 2009
Author(s) : 岛田虔次

Ju long de tui bian 巨龙的蜕变
Author(s) : Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真

Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像
Year : 2012
Author(s) : 约翰·汤姆逊

Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China
Year : 1992
Author(s) : Huang Guangyu (ed.) 黃光域

Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄
Year : 1936
Author(s) : Powell, John Benjamin

Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄
Year : 1926
Author(s) : Powell, John Benjamin

   
39 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.071s