AND
39 documents
return to data set
   
39 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
269

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs

Year: 1923

Author(s): Cormack, J.G.

270

Everyday customs in China

Year: 1935

Author(s): Cormack, J.G.

271

Chinese birthday, wedding, funeral, and other customs

Year: 1927

Author(s): Cormack, J.G.

282

The household accounts of two Chinese families

Year: 1931

Author(s): Gamble Sidney D.

355

Ein Tagebuch in Bildern

Year: 1902

Author(s): Mumm, Alfons; Schwarzenstein, Freiherr von

358

Quan zheng yi zhen 券证遗珍 /

Year: 2007

Author(s): Chen, Cai 陈采

492

Baukunst und Landschaft in China: eine Reise durch zwölf Provinzen

Year: 1923

Author(s): Boerschmann, Ernst

493

Meinen Mitarbeitern in Peking zur freundlichen Erinnerung an ihren Chef

Year: 1902

Author(s): Alfons Mumm, von.

1298

Zhongguo gu jin di ming da ci dian 中國古今地名大辭典

Year: 1931

1300

Zhongguo di ming yan bian shou ce (1912 nian yi lai sheng shi xian xin lao di ming) 中國地名演變手冊 (1912年以來省市縣新老地名)

Year: 2001

Author(s): Zhang Zhiqiang 張志强, Chen Li 陳 利, Gao Feng 高 鋒, Zhang Ligong 張立功 (eds.)

1641

The Chinese city in space and time : the development of urban form in Suzhou

Year: 2000

Author(s): Xu, Yinong

1850

Zhongguo li dai fu nü zhuang shi 中国历代妇女妆饰

Year: 1988

Author(s): Zhou, Xun 周讯;Gao, Chunming 高春明

1852

Zhongguo de fu nü yu cai chan 中国的妇女与财产

Year: 2003

Author(s): Bai,Kai 白凯

1853

Huanghe bian de Zhongguo 黄河边的中国

Year: 2000

Author(s): Huang, Jinqing 黄锦清

1854

Pin wei she hua 品味奢华

Year: 2008

Author(s): Wu, Renshu 巫仁恕

1855

Jin dai Zhongguo she hui de xin chen dai xie 近代中国社会的新陈代谢

Year: 1992

Author(s): Chen, Xulu 陈旭麓

1856

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国

Year: 2007

Author(s): Yang, Tianshi 杨天石

1857

Jun shi jin dai hua yu Zhongguo ge ming 军事近代化与中国革命

Year: 1994

Author(s): Feng, Zhaoji 冯兆基

1858

Kang zhan yu zhan hou Zhongguo 抗战与战后中国

Year: 2007

Author(s): Yang, Tianshi 杨天石

1859

Tou shi lao shang hai 透视老上海

Year: 2004

Author(s): Xiong, Yuezhi 熊月之 高纲博文

1864

Zhongguo shang ye shi 中国商业史

Year: 1936

Author(s): Wang, Xiaotong 王孝通

1868

Min zu zi ben chuang ban he jing ying de gong ye 民族资本创办和经营的工业

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1869

Di guo zhu yi dui Zhongguo gong kuang shi ye de qin lüe he long duan 帝国主义对中国工矿事业的侵略和垄断

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1870

Qing zheng fu、Beiyang zheng fu he Guomindang guan liao zi ben chuang ban he long duan de gong ye 清政府、北洋政府和国民党官僚资本创办和垄断的工业

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1871

Zhongguo gong ye de te dian、zi ben、jie gou deng he gong ye zhong ge hang ye gai kuang 中国工业的特点、资本、结构等和工业中各行业概况

Year: 1957

Author(s): Chen, Zhen 陈真;Yao, Luo 姚洛

1872

Zhongguo jin dai si xiang yu xue shu de xi pu 中国近代思想与学术的系谱

Year: 2001

Author(s): Wang Fansen 王汎森

1873

Zhongguo jin dai si xiang shi lun 中国近代思想史论

Year: 2003

Author(s): Wang ermin 王尔敏

1880

Zhongguo yin shi wen hua shi 中国饮食文化史

Year: 2005

Author(s): Zhao Rongguang 赵荣光

1937

Zhongguo tu di sang shi shi 中国土地丧失史

Year: 1928

Author(s): Tang, Shouchang 唐守常

1939

Zhui xun xian dai zhongguo-- 1600-1912 nian de zhongguo li shi 追寻现代中国—1600-1912年的中国历史

Year: 2004

Author(s): Jonathan D. Spence

1943

Xi qu you ling shi 戏曲优伶史

Year: 1995

Author(s): Sun, Chongtao 孙崇涛;Xu, Hongtu 徐宏图

1945

Liu min shi 流民史

Year: 1997

Author(s): Lu, Deyang 陆德阳

1956

Xi fang mei shu dong jian shi 西方美术东渐史

Year: 2002

Author(s): GUAN, Wei 关卫

1977

Zhongguo si xiang shi yan jiu 中国思想史研究

Year: 2009

Author(s): 岛田虔次

1978

Ju long de tui bian 巨龙的蜕变

Author(s): Jiang Zhushan 蒋竹山;Chen Junqiang 陈俊强;Li Junshan 李君山;Yang Weizhen 杨维真

1980

Zhongguo yu Zhongguo ren ying xiang 中国与中国人影像

Year: 2012

Author(s): 约翰·汤姆逊

1987

Waiguo zai hua gongshang qiye cidian 外國在華工商企業辭典 The universal dictionary of foreign business in modern China

Year: 1992

Author(s): Huang Guangyu (ed.) 黃光域

2694

Who's who in China. Biographies of Chinese leaders 中國名人錄

Year: 1936

Author(s): Powell, John Benjamin

2696

Who's who in China (Biographies of Chinese) 中國名人錄

Year: 1926

Author(s): Powell, John Benjamin

   
39 results (1/1 page)          
filter by Title  A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z [all] 
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.071s