175 documents
return to data set
   
175 results (1/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29219齊門1932年前

29206魚鷹捕魚1930年代

294501942年前

29442駱駝擔1932年前

29441餛飩擔1932年前

29367青陽地1918年前

29200閶門外新馬路1908年前後

29379閶門外大馬路鴨蛋橋1927

29378閶門外1944年前

29223閶門1944年前

29439閨女1920年前

29375開明大戲院1932年

29214金門1944年前

29435郵運馬車1921年

29434郵局前代寫書信

29374通貴橋1940年前

29422迎神賽會1947年

29423迎神賽會1947年

29447轎子1890年前

29448轎夫1890年前

29433買絲人1934年前

29297貢院1900年前

29398觀前街收報處1935年前

29393觀前街1920年前

29394觀前街1936年前

29395觀前街1944年前

29396觀前街1944年前

29397觀前街1944年前

29242西園湖心亭1920年

29421虎邱道上的馬車1936年前

29332虎丘鴛鴦壙1925年前

29326虎丘雲岩寺1920年前

29325虎丘隆祖塔院1934年前

29310虎丘走砌石1934年前

29327虎丘試劍石1934年前

29307虎丘石觀音殿1934年前

29306虎丘石幢1925年前

29320虎丘真娘墓1934年前

29305虎丘白蓮池1934年前

29304虎丘申文定公祠1934年前

29204虎丘生公講台及點頭石

29303虎丘生公講台1934年前

29311虎丘東山廟1946年前

29330虎丘擁翠山莊1925年前

29331虎丘擁翠山莊1925年前

29329虎丘憨憨泉1934年前

29323虎丘御碑亭1934年前

29316虎丘山寺致爽閣1934年前

29315虎丘山寺1934年前

29318虎丘寺陸羽石井1934年前

29317虎丘寺1910年前

29203虎丘大塔及比陀羅尼經幢

29322虎丘國魂塚1934年前

29321虎丘商團紀念碑林1934年前

29205虎丘劍池

29328虎丘劍池1934年前

29309虎丘冷香閣1934年前

29308虎丘再來室1934年前

29299虎丘二山門1900年前

29300虎丘二山門1920年前
   
175 results (1/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 0.102s