175 documents
return to data set
   
175 results (1/3 pages)     123       
Image ID Title Date Estimated date 

29203虎丘大塔及比陀羅尼經幢

29204虎丘生公講台及點頭石

29205虎丘劍池

29434郵局前代寫書信

29990《江蘇日報》所繪之音樂咖啡座插圖Wednesday 24 November 1943

29415妓女1890年前

29416妓女1890年前

29417妓女1890年前

29443織布1890年前

29447轎子1890年前

29448轎夫1890年前

29506玄妙觀1890年前

29189盤門1900年

29297貢院1900年前

29299虎丘二山門1900年前

29302虎丘中山門1900年前

29400十番鑼鼓班1900年前

29413吸煙1900年前

29414吹奏彈唱1900年前

29507玄妙觀1900年前

29511玄妙觀彌羅寶閣1900年前

29512玄妙觀彌羅寶閣1900年前

29221盤門1905年前

29365府學西口牌坊1905年前

29508玄妙觀1905年前

29266滄浪亭1908年前

29312虎丘1908年前

29377盤門外大馬路1908年前

29387蘇州車站1908年前

29532報恩寺塔1908年前

29196北寺塔1908年前後

29200閶門外新馬路1908年前後

29317虎丘寺1910年前

29430祠堂1910年前

29199楓橋1910年前後

29438緔鞋匠1911年

29391蘇州郵局1915年前

29419沿河戲台1916年

29292南園1918年前

29298府學尊經閣1918年前

29367青陽地1918年前

29495蘇州1918年前

29496蘇州城外1918年前

29242西園湖心亭1920年

29420玩鳥人1920年

29211古運河1920年前

29217葑門1920年前

29228天平山莊1920年前

29246拙政園1920年前

29270獅子林菩提正宗寺1920年前

29300虎丘二山門1920年前

29313虎丘1920年前

29314虎丘1920年前

29326虎丘雲岩寺1920年前

29384蘇州水巷1920年前

29393觀前街1920年前

29402小熱昏1920年前

29425城隍廟前剃頭攤1920年前

29436碑拓1920年前

29439閨女1920年前
   
175 results (1/3 pages)     123       
© 2012 Institute of Modern History, Academia Sinica - Projet Director: WU Jen-shu
Site created by Gérald Foliot - Hosted by TGIR HUMA-NUM
The site is part of the Virtual Cities Project: Beijing - Hankou - Saigon - Shanghai - Suzhou - Tianjin - Zhejiang

Page rendering in 4.299s